Voda a vzduch pre náš život

Žiaci siedmeho ročníka sa na hodinách chémie postupne oboznámili s dvomi nevyhnutnými podmienkami pre náš život – vodou a vzduchom.

Venovali sa pôvodu, zdrojom, významu, rozdeleniu ako aj najväčším znečisťovateľom.
Svoju pozornosť sme upriamili hlavne na náš región. Na hodinách sme využil aj skupinovú prácu a tvorbu projektov, kde si mohli žiaci okrem kreatívneho tvorenia, „trénovať“ aj vzájomnú spoluprácu. Výsledkom bolo odprezentovanie projektov pred spolužiakmi.


archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "