Rok čitateľskej gramotnosti

Do aktivity“ Rok čitateľskej gramotnosti,“ vyhlásenej ministerstvom školstva, sa zapojili aj žiaci 6.B – jazykový variant na hodinách anglického jazyka pod vedením pani učiteľky Fabianovej.

Vybrali si tému Animals – Zvieratá. Prečítali si k nej články, nielen v učebnici, ale hlavne v časopise Hello. Snažili sa porozumieť aj neznámemu textu, viedli rozhovory na danú tému (divo-žijúce zvieratá, domáce zvieratá, úžitkové zvieratá, domáci miláčikovia),rozširovali si slovnú zásobu rôznymi aktivitami,doplňovačkami, tajničkami, tvorili dialógy a kreslili. Nakoniec vypracovali projekty s názvom“ Moje obľúbené zviera“ a prezentovali ich.

archív :

Školský rok 2014/2015 , Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
, Školský rok 2011/2012

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "