.
koordinátor: PaedDr.Andrea Šimkovičová
Konzultačné hodiny poskytuje každý štvrtok
od 13:45 do 15:00 hod.
email:
.
Úlohy Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/2016 Bezpečnosť a prevencia :

- kde sa odporúča priebežne monitorovať správanie sa detí/žiakov a zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa

- v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. 12. 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu je nevyhnutné zabrániť  sexuálnemu vykorisťovaniu detí.

- informačný text „Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky“, ktorý sa nachádza na               www.minv.sk
   a   www.statpedu.sk.


- ďalším odporúčaným zdrojom je „Vzdelávacia príručka o obchodovaní s ľuďmi pre pedagógov a sociálnych pracovníkov“ a CD pod názvom „Dve malé dievčatká“, informácie na  www.obchodsludmi.sk.

 Dôležité !
.
www.prevenciasikanovania.sk, kde sú uverejnené :

- Metodické usmernenie č.6  7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. S materiálom sú oboznámení aj naši triedni učitelia. Prácu na tomto úseku usmerňujú vnútorné smernice: Bezpečné správanie a Prevencia a riešenie šikanovania.
Preventívne aktivity  2019
.
                       Čas premien

                         Zážitkové učenie

Preventívne aktivity 2018
           Čas premien                       Kyberšikana
   
4.B Návšteva MSP             2.B. Beseda s policajtom
 
.
Preventívne aktivity 2017.
Kyberšikana - besedy pre 8. ročník

.
Preventívne aktivity 2016
je potrebné "kliknúť si na obrázok" a zobrazí sa vám vybraná fotogaléria
.
Primárna prevencia na našej škole

EXKURZIA 5.A TRIEDY NA MESTSKÚ POLÍCIU  PREVENTÍVNE BESEDY S KPT. ŠTÁTNEJ POLÍCIE" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "