naša škola má virtuálne 360 stupňov!
    prehliadka vnútorných priestorov virtuálne ... klikni
           OPLATÍ SA PRIBLÍŽIŤ !

       

   
         
 

... Takto sa začal "nový" škol.rok 2014/2015 

...čítaj ďalej

... a takto sa skončil "starý" šk.rok 2013/2014
-------------------------------------------------

OCEŇOVANIE najlepších žiakov mesta Prievidza

 Dňa 9.6. 2014 sa konalo v Obradnej sieni Mestského domu ocenenie najúspešnejších žiakov mesta Prievidza. Žiakov privítala primátorka mesta JUDr.Katarína Macháčková a zablahoželala...čítaj ďalej

_________________________________________________________________________________________________

Galéria žiakov školy k dosiahnutým osobným úspechom 
v mimoškolských športových aktivitách 
za rok 2013/2014.

ŠKOLSKÉ AKCIE v roku 2014


7.B DOD na MSÚ-PD ...čítaj ďalej              2.A Cvičenie v prírode ...čítaj ďalej      


             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

Detská Aerobik Show 2014

Exkurzia ATLANTIS        Účelové Cvičenia       EXKURZIA do Viedne

 

Prievidzská kytica                       Mladý záhradkár                    Adopcia v ZOO Bojnice 

     

Žltý prášok a jeho príprava                     a skameneli                        HARMANECKÁ  JASKYŇA

Horná Nitra objektívom mladých.

Naša škola sa zapojila do projektu k výročiu fotografie. 

 
    Je to jeden z  5 projektov Fotoklubu Junior pri CVČ Spektrum Ul. K. Novackého, Prievidza pri príležitosti výročia histórie fotografie.
 Úlohou žiakov bolo fotografovať život detí a mládeže vo svojom okolí. Svoje fotografie mali i prezentovať krátkou „ reportážou“ z miest fotografovania.  ...viac info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnosť športových tried - futbal

       Športové triedy so zameraním na futbal fungujú na našej škole nepretržite od školského roku 1992/1993. Športovú prípravu vyučujú Mgr. Pavol Varga - diplomovaný tréner futbalu na FTVŠ UK
v Bratislave a Ivan Belák - tréner futbalu licencia A, manager mládeže FC Baník Horná Nitra. Našim cieľom je dosiahnuť optimálny rozvoj individuálneho herného výkonu podľa veku žiaka pre očakávaný budúci vrcholový herný výkon tak, aby tento mohol byť bez problémov integrovaný do vrcholového herného výkonu družstva. Činnosť športových tried je zameraná na komplexnú, systematickú a dlho-dobú športovú prípravu s využívaním moderných a vhodných metód a foriem práce, pravidelným testovaním a diferencovaným prístupom k talentovaným žiakom. Snažíme sa o správne určenie propor-cionality hernej a kondičnej prípravy. Ide nám predovšetkým o optimálny rozvoj pohybových schop-ností, herných zručností žiakov a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. V predmete športová príprava žiak získava kompetencie, ktoré súvisia s poznaním starostlivosti o svoj pohybový rozvoj a zdatnosť. Osvojí si metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. Získa vedomosti a zručnosti o telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových hier(hádzaná, volejbal, basketbal, florbal) ale aj atletiky a gymnastiky. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zruč-nosti o pohybe a športe.
Pre tieto ciele má naša škola vytvorené výborné priestorové a materiálne podmienky - 2 veľké telocvične, ihrisko s umelou trávou, posilňovňu, tartanovú dráhu, hádzanárske a beatchvolejbalové ihriská a množstvo športových pomôcok, ktoré neustále dopĺňame.
O kvalite našej práce svedčí fakt, že naša škola sa každoročne umiestňuje na popredných priečkach
v športových súťažiach medzi školami. Zároveň sme hrdí na svojich bývalých žiakov, ktorí sa presadili
v tvrdej konkurencii a robia výborné meno prievidzskému a slovenskému futbalu v reprezentáciách SR
a vo svojich kluboch.
Martin Škrtel, Juraj Kucka, František Kubík, Branislav Obžera, Peter Hrubina, Ján Vlasko, Dušan Uškovič, Jozef Čertík, Peter Mazáň, Patrik Hrošovský, Filip Oršula, Štefan Pekák, Filip Hlohovský, Lukáš Zelenický, Tomáš Kapusta, Marek Frimmel... V súčasnosti úzko spolupracujeme s klubom
FC Baník Horná Nitra, ktorého základ tvoria tiež naši bývalí a súčasní žiaci. Preto dbáme na korešpon-denciu obsahovosti športovej prípravy s tréningovým procesom v klube a zladenie vyučovacieho procesu s potrebami a nárokmi na žiakov v klube / zápasy, sústredenia.../.
Viacerí naši žiaci našli uplatnenie aj vo futsalovom klube FSC Prievidza. Dominik Mokrý a Martin Svitek sa dostali do širšej futsalovej reprezentácie SR.


Športová príprava AEROBIK.

       Predmet športová príprava SPP je zahrnutý v týždennom rozvrhu športovej triedy a to v dotácií
4 hodín do týždňa. Je vedený trénerom aerobiku. Prebieha v telocvični, posilňovni, zrkadlovej tanečnej sále a na vonkajšom multifunkčnom ihrisku. Obsahový štandard je pestrý. V rámci neho žiaci prechá-dzajú rôznymi druhmi aerobiku: latino aerobik, Zumba, step aerobik, show dance aerobik, power jam, kick box aerobik, baletnou prípravkou, a základmi tanečných štýlov.

Počas kondičnej prípravy sa venujeme ľahkej atletike, gymnastike a posilňovaniu. Využívame Pilatesove cvičenia s loptami.

Športová príprava sa venuje žiakom komplexne, rozvíja ich kondíciu, flexibilitu, výkonnosť po fyzickej i estetickej stránke. Predchádza deformáciám a prispieva k správnemu držaniu tela. Vedie k napredo-vaniu vlastných predispozícií, talentu, ponúka možnosť aktívneho prístupu a tvorivosti.

Žiaci v rámci predmetu absolvujú každoročne športové sústredenie, prezentujú sa na kultúrnych i špor-tových podujatiach v rámci celej SR.

Naše dievčatá sú oficiálnymi CHEERLEADERS BC Baník PD.

PRIHLÁŠKA DO 5. ROČNÍKA ŠPORTOVEJ TRIEDY so zameraním na FUTBAL

PRIHLÁŠKA DO 5. ROČNÍKA ŠPORTOVEJ TRIEDY so zameraním na AEROBIK

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "