-------------------------------------------------

OCEŇOVANIE najlepších žiakov mesta Prievidza

 Dňa 9.6. 2014 sa konalo v Obradnej sieni Mestského domu ocenenie najúspešnejších žiakov mesta Prievidza. Žiakov privítala primátorka mesta JUDr.Katarína Macháčková a zablahoželala...čítaj ďalej

_________________________________________________________________________________________________

Galéria žiakov školy k dosiahnutým osobným úspechom 
v mimoškolských športových aktivitách 
za rok 2013/2014.

ŠKOLSKÉ AKCIE 2014

Dňa 23.6.2014 prebehol na našej škole Olympijský deň športu v rámci ktorého si chlapci i dievčatá zahrali futbalový turnaj. 

O víťazstvo v duchu fair play sa pobilo spolu 19 sedem členných teamov.
Postupným vyraďovaním vzišli najlepší a to :

I.stupeň         
1.  4.B
 2.  2.B
                3.  7.A, 6.B dievčatá
         4.  2.A        
                                                                             
II.stupeň
      
 1. 8.A I

   2.  8.A II
3.  6.A

4.  5.A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ekorok 2013/2014 

Detská Aerobik Show 2014

Exkurzia ATLANTIS           Účelové Cvičenia            EXKURZIA do Viedne

 

    Prievidzská kytica                                            Mladý záhradkár                    Adopcia v ZOO Bojnice

     

              Žltý prášok a jeho príprava                       a skameneli                            HARMANECKÁ  JASKYŇA

Horná Nitra objektívom mladých.

Naša škola sa zapojila do projektu k výročiu fotografie. 

 
    Je to jeden z  5 projektov Fotoklubu Junior pri CVČ Spektrum Ul. K. Novackého, Prievidza pri príležitosti výročia histórie fotografie.
 Úlohou žiakov bolo fotografovať život detí a mládeže vo svojom okolí. Svoje fotografie mali i prezentovať krátkou „ reportážou“ z miest fotografovania.  ...viac info

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONUKA ČINNOSTI ŠKD POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Oznam o činnosti prázdninového ŠKD v mesiaci júl 2014

ŠKD pri Základnej škole, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza bude zabezpe-čovať prázdninovú činnosť pre všetkých záujemcov o ŠKD z mesta Prievidza v mesiaci júl 2014 v pracovných dňoch v čase od 6,00 hod do 16,00 hod.

Organizačné pokyny pre rodiča na základe VZN mesta Prievidza č. 96/2008, IV. časť bod 1.2: - týždenný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD na jedno dieťa je 5,00 € , uhrádza sa najneskôr do 20.06.2014 na číslo účtu ZŠ, Ulica P. Dobšin-ského 746/5, 971 01 Prievidza:
- Názov banky: Prima banka Prievidza
- Číslo účtu školy: 9014526004
- Kód banky: 5600
- Variabilný symbol: 201407
- Informácia pre príjemcu: uveďte meno a priezvisko dieťaťa,
- zákonný zástupca sa preukáže dokladom o zrealizovanej platbe riaditeľke ZŠ, Ul. P. Dobšin-ského do 26.06.2014,
- v prípade nenastúpenia dieťaťa do ŠKD sa príspevok nevracia,
- v prípade výletov do okolia si vstupné a cestovné hradí dieťaťa samo.
Prihlasovanie na stravu:
- zákonný zástupca uhrádza týždenný príspevok do ŠJ do 20.06.2014,
- stravné za 1 dieťa za 1 obed: stravný limit + réžia spolu:
- pre 1. stupeň na 1 deň 1,59 €, t.j. 7,95 € na 1 týždeň,
- pre 2. stupeň na 1 deň 1,66 €, t.j. 8,30 € na 1 týždeň,
- poštové poukážky na zaplatenie stravného si zákonný zástupca príde prevziať do školskej jedálne pri ZŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza začiatkom júna 2014,
- zákonný zástupca sa preukáže vedúcej ŠJ dokladom o zrealizovanej platbe 26.06.2014.

Kontakty: ZŠ - 046/5439647, ŠJ - 046/5439649

Záväzný záujem o ŠKD nahláste vedeniu vašej základnej školy do 20.05.2014.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam o činnosti prázdninového ŠKD v mesiaci august 2014

ŠKD pri Základnej škole, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza bude zabezpečovať prázdninovú činnosť pre všetkých záujemcov o ŠKD z mesta Prievidza v mesiaci august 2014 v týždenných turnusoch v čase od 6,00 h. do 16,00 h.

Organizačné pokyny pre rodiča na základe VZN mesta Prievidza č. 96/2008:
- týždenný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD na jedno dieťa je 5,00 € , uhrádza sa najneskôr do 26.7.2014 na číslo účtu ZŠ Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza:
- Názov banky: Prima banka Prievidza
- Číslo účtu školy: 9014423005
- Kód banky: 5600
- Variabilný symbol: 201408
- Informácia pre príjemcu: uveďte meno a priezvisko dieťaťa,
- zákonný zástupca sa preukáže dokladom o zrealizovanej platbe riaditeľke ZŠ 28.7.2014,
- v prípade nenastúpenia dieťaťa do ŠKD sa príspevok nevracia,
- v prípade výletov do okolia si vstupné a cestovné hradí dieťaťa samo.
Prihlasovanie na stravu:
- zákonný zástupca uhrádza týždenný príspevok do 26.7.2014,
- stravné za 1 dieťa za 1 obed: stravný limit + réžia spolu:
- pre 1. stupeň na 1 deň 1,59 €, 7,95 € na 1 týždeň,
- pre 2. stupeň na 1 deň 1,66 €, 8,30 € na 1 týždeň,
- poštové poukážky na zaplatenie stravného si zákonný zástupca príde prevziať do školskej jedálne pri ZŠ Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza v mesiaci jún 2014,
- zákonný zástupca sa preukáže vedúcej ŠJ dokladom o zrealizovanej platbe 28.7.2014.

Kontakty: ZŠ - 046/5488384, ŠJ 046/5488028

Činnosť športových tried - futbal

       Športové triedy so zameraním na futbal fungujú na našej škole nepretržite od školského roku 1992/1993. Športovú prípravu vyučujú Mgr. Pavol Varga - diplomovaný tréner futbalu na FTVŠ UK
v Bratislave a Ivan Belák - tréner futbalu licencia A, manager mládeže FC Baník Horná Nitra. Našim cieľom je dosiahnuť optimálny rozvoj individuálneho herného výkonu podľa veku žiaka pre očakávaný budúci vrcholový herný výkon tak, aby tento mohol byť bez problémov integrovaný do vrcholového herného výkonu družstva. Činnosť športových tried je zameraná na komplexnú, systematickú a dlho-dobú športovú prípravu s využívaním moderných a vhodných metód a foriem práce, pravidelným testovaním a diferencovaným prístupom k talentovaným žiakom. Snažíme sa o správne určenie propor-cionality hernej a kondičnej prípravy. Ide nám predovšetkým o optimálny rozvoj pohybových schop-ností, herných zručností žiakov a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. V predmete športová príprava žiak získava kompetencie, ktoré súvisia s poznaním starostlivosti o svoj pohybový rozvoj a zdatnosť. Osvojí si metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. Získa vedomosti a zručnosti o telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových hier(hádzaná, volejbal, basketbal, florbal) ale aj atletiky a gymnastiky. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zruč-nosti o pohybe a športe.
Pre tieto ciele má naša škola vytvorené výborné priestorové a materiálne podmienky - 2 veľké telocvične, ihrisko s umelou trávou, posilňovňu, tartanovú dráhu, hádzanárske a beatchvolejbalové ihriská a množstvo športových pomôcok, ktoré neustále dopĺňame.
O kvalite našej práce svedčí fakt, že naša škola sa každoročne umiestňuje na popredných priečkach
v športových súťažiach medzi školami. Zároveň sme hrdí na svojich bývalých žiakov, ktorí sa presadili
v tvrdej konkurencii a robia výborné meno prievidzskému a slovenskému futbalu v reprezentáciách SR
a vo svojich kluboch.
Martin Škrtel, Juraj Kucka, František Kubík, Branislav Obžera, Peter Hrubina, Ján Vlasko, Dušan Uškovič, Jozef Čertík, Peter Mazáň, Patrik Hrošovský, Filip Oršula, Štefan Pekák, Filip Hlohovský, Lukáš Zelenický, Tomáš Kapusta, Marek Frimmel... V súčasnosti úzko spolupracujeme s klubom
FC Baník Horná Nitra, ktorého základ tvoria tiež naši bývalí a súčasní žiaci. Preto dbáme na korešpon-denciu obsahovosti športovej prípravy s tréningovým procesom v klube a zladenie vyučovacieho procesu s potrebami a nárokmi na žiakov v klube / zápasy, sústredenia.../.
Viacerí naši žiaci našli uplatnenie aj vo futsalovom klube FSC Prievidza. Dominik Mokrý a Martin Svitek sa dostali do širšej futsalovej reprezentácie SR.


Športová príprava AEROBIK.

       Predmet športová príprava SPP je zahrnutý v týždennom rozvrhu športovej triedy a to v dotácií
4 hodín do týždňa. Je vedený trénerom aerobiku. Prebieha v telocvični, posilňovni, zrkadlovej tanečnej sále a na vonkajšom multifunkčnom ihrisku. Obsahový štandard je pestrý. V rámci neho žiaci prechá-dzajú rôznymi druhmi aerobiku: latino aerobik, Zumba, step aerobik, show dance aerobik, power jam, kick box aerobik, baletnou prípravkou, a základmi tanečných štýlov.

Počas kondičnej prípravy sa venujeme ľahkej atletike, gymnastike a posilňovaniu. Využívame Pilatesove cvičenia s loptami.

Športová príprava sa venuje žiakom komplexne, rozvíja ich kondíciu, flexibilitu, výkonnosť po fyzickej i estetickej stránke. Predchádza deformáciám a prispieva k správnemu držaniu tela. Vedie k napredo-vaniu vlastných predispozícií, talentu, ponúka možnosť aktívneho prístupu a tvorivosti.

Žiaci v rámci predmetu absolvujú každoročne športové sústredenie, prezentujú sa na kultúrnych i špor-tových podujatiach v rámci celej SR.

Naše dievčatá sú oficiálnymi CHEERLEADERS BC Baník PD.

PRIHLÁŠKA DO 5. ROČNÍKA ŠPORTOVEJ TRIEDY so zameraním na FUTBAL

PRIHLÁŠKA DO 5. ROČNÍKA ŠPORTOVEJ TRIEDY so zameraním na AEROBIK

Ukážky našej činnosti

ŠTVORLÍSTOK tanečné kolo 1. miesto !!!

Vystúpenie fitnes aerobik dievčat na basketbale

Vystúpenie ZÚ fitnes aerobik na basketbalovom derby

Na poslednom basketbalovom derby v rámci základnej časti, medzi BC Baník Prievidza a BC Baník Handlová sa predstavili všetky naše šikovné dievčatá zo športových tried a ZÚ fitnes aerobik pod vedením trénerky Mgr. Ivany Stejskalovej.                                                                                                    čítať celý článok...

 

Karneval

Dňa 14. februára sa školská jedáleň premenila na rozprávkovú ríšu. Stretli sa tu rozprávkové bytosti, ktoré sa spolu zabávali, súťažili. Dôvod - v tento deň sa uskutočnil karneval pre žiakov roč. 1. - 5.                                   čítať celý článok...

 

MAREC - MESIAC KNIHY

SÚŤAŽ: „AK VIEŠ, ODPOVEDZ...“

čítať celý článok...    

 

Zaujímavá hodina biológie - prednáška na tému Mokrade

Dňa 11.2. 2014 sa v 6.B uskutočnila zaujímavá hodina biológie. Zavítala k nám
Mgr. Anna Kohutková, pracovníčka ZOO školy Bojnice a prednášala nám na tému Mokrade, pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2. február 2014).                                                                                                    čítať celý článok...

 

 

Biologická olympiáda

Patrick Reis z IX.B triedy 1. miesto v okrese!

Geografická olympiáda

Alenka Štorcelová získala 1. miesto v okrese v kategórii H (6. ročník)
Alexandra Svrčková získala 3. miesto v okrese v kategórii E (9. ročník)                      
                                                                             čítať celý článok...

 

Zápis prvákov

Do našej ZŠ sa zapísalo 48 budúcich prvákov. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru. Tešíme sa na žiakov, ktorí nastúpia do prvého ročníka.

čítať celý článok...    

 

Video - Vianočný basketbalový turnaj

čítať celý článok...    

 

Adoptuj si zvieratko v ZOO Bojnice

Aj vy môžete prispieť na adopciu Kosmáčov trpasličích! Adopciou zabezpečíme celoročnú potravu opičiek v ZOO, pretože osud ohrozených zvierat nám nie je ľahostajný!                                                                                čítať celý článok...

 

Otvorené laboratórium

17.12. 2013 sa žiaci 8.C triedy zúčastnili mimoškolskej akcie: Otvorené laborató-
rium, ktorá sa konala v Spojenej škole chemickej v  Novákoch. Išlo o slovensko-
švajčiarsky projekt popularizácie predmetu chémia.                 čítať celý článok...

 

ŠTVORLÍSTOK tanečné kolo 1. miesto !!!

V tanečnom kole celomestskej súťaže organizovanej CVČ Spektrum v Prievidzi získali dievčatá zo športovej triedy 6.A pod vedením trénerky Mgr. Ivany Stejskalovej najlepšie umiestnenie.                                          čítať celý článok...

 

Čarovné Vianoce - Vianočné trhy

Posledný školský deň pred Vianocami sa naša škola zahalila do čarovnej sviatočnej atmosféry, plnej priateľstva, pokoja a lásky. Chodba sa zmenila na vianočné trhy so všetkým čo k ním patrí.                                  čítať celý článok...

 

Technická olympiáda

Dňa 3.12. 2013 sa uskutočnila na našej základnej škole už štvrtý ročník technickej olympiády. Vyhlasovateľom Technickej olympiády je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.                                                                     čítať celý článok...

 

Hravo ži zdravo2013

Žiaci 5. ročníka pod vedením p. uč.: Mgr. J. Andrejkovej a Mgr. M. Kubincovej sa zúčastnili 3. ročníka Internetového kurzu zdravého životného štýlu.
                                                                                                    čítať celý článok...

" Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom "